line
line
line
line
left image background
right image background
VŠEOBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTMI KONCERNU SKUPINY SOLIDSUN

vydaná
společností Skupina SOLIDSUN a.s.
IČO: 07664761, se sídlem Míru 3267, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 11127 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále také jen „Informace“)

Specifické informace o zpracování Osobních údajů Subjektů údajů jednotlivými společnostmi Skupiny SOLIDSUN naleznete v samostatných dokumentech o zpracování Osobních údajů jednotlivých společností (dále také jen „Specifická poučení“) s tím, že Specifické poučení doplňuje tuto Informaci ve vztahu k jednotlivým společnostem Skupiny SOLIDSUN:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Tato Informace je vydána společností Skupina SOLIDSUN a.s., IČO: 07664761, se sídlem Míru 3267, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 11127 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen „Společnost“), která je zároveň společně s dalšími společnostmi členem koncernu ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen „ZOK“) označovaném tímto koncernem jako Skupina SOLIDSUN (dále také jen „Skupina SOLIDSUN“), v němž má Společnost postavení řídící osoby ve smyslu ustanovení § 79 ZOK. Zásady a postupy při zpracování a ochraně osobních údajů, jejich zabezpečení, realizace výkonu práv subjektů údajů, jsou nastaveny jednotně pro celou Skupinu SOLIDSUN.
 2. Záměrem Společnosti a také ostatních společností Skupiny SOLIDSUN je tímto dokumentem informovat o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 a 2 Nařízení GDPR definovaného níže (dále také jen „Osobní údaje“), a o právech subjektů údajů vztahujících se ke zpracování jejich Osobních údajů (dále také jen „Subjekty údajů“), a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZOÚ“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále také jen „Nařízení GDPR“ nebo jen „GDPR“).
 3. Kontaktní údaje Správce:
  • Zákaznická linka: +420 800 400 506
  • E-mail: info@solidsun.cz
  • Korespondenční adresa: Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ SPOLEČNOSTMI SKUPINY SOLIDSUN

 1. Jednotlivé společnosti Skupiny SOLIDSUN zpracovávají Osobní údaje Subjektů údajů podle zaměření své činnosti. Osobní údaje jsou převážně získávány přímo od Subjektů údajů, kteří je jednotlivým společnostem Skupiny SOLIDSUN poskytnou při projevení zájmu o poskytnutí služby nebo výrobku, které jednotlivá společnost Skupiny SOLIDSUN nabízí, dále pak jsou další Osobní údaje Subjektů údajů získávány v rámci jednání o uzavření smlouvy, a v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkovávají. Dále společnosti Skupiny SOLIDSUN získávají Osobní údaje z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy (např. ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí). V případě fyzických osob podnikajících a právnických osob mohou společnosti Skupiny SOLIDSUN získávat Osobní údaje, zejména kontaktní Osobní údaje, také z internetových stránek těchto osob.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTMI SKUPINY SOLIDSUN

 1. Společnosti Skupiny SOLIDSUN (dále také jen „společnosti“ nebo jednotlivě „společnost“ nebo „správci“ případně v jednotném čísle „správce“) zpracovávají Osobní údaje Subjektů údajů pro následující účely a na následujících právních základech:
  1. primárně probíhá zpracování Osobních údajů pro účely jednání o uzavření smlouvy a realizace práv a povinností ze smlouvy - právním základem pro zpracování Osobních údajů je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů a společnost Skupiny SOLIDSUN, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů, dle čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení GDPR;
  2. dále jednotlivé společnosti Skupiny SOLIDSUN zpracovávají Osobní údaje Subjektů údajů pro účely přímého marketingu, kdy právním základem pro zpracování Osobních údajů je oprávněný zájem příslušného správce, dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení GDPR;
  3. pro účely evidence a splnění zákonných požadavků daných právními předpisy pracovního, obchodního a daňového práva, požadavků na vedení účetnictví, bezpečnost práce, zpracování mezd apod. je právním základem pro zpracování Osobních údajů splnění právní povinnosti, která se na jednotlivou společnost Skupiny SOLIDSUN vztahuje, dle čl. 6 odst. 1. písm. c) Nařízení GDPR;
  4. v nezbytně nutném rozsahu provádí jednotlivé společnosti Skupiny SOLIDSUN zpracování Osobních údajů na základě souhlasu a právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený Subjektem údajů pro jeden či více konkrétních účelů, dle čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení GDPR.
 2. Společnosti Skupiny SOLIDSUN zpracovávají Osobní údaje Subjektů údajů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím vlastních zaměstnanců, obchodních zástupců nebo třetích osob dodávajících jednotlivým společnostem služby, umožňující řádné plnění smlouvy. Při zpracování Osobních údajů společnosti nepoužívají automatizované rozhodování, ani profilování. Společnosti Skupiny SOLIDSUN zpracovávají Osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím zabezpečených databází, nastavení přístupových práv zaměstnanců (či spolupracujících třetích osob) k příslušnému software, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet.
 3. V případě zapojení zpracovatelů do procesu zpracování Osobních údajů vyžadují jednotlivé společnosti Skupiny SOLIDSUN u zpracovatelů srovnatelnou úroveň organizačně-technických opatření pro zabezpečení Osobních údajů. Zpracování Osobních údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s jednotlivými zpracovateli a ti jsou povinni používat Osobní údaje výhradně k těm účelům, ke kterým jim byly předány, přičemž mají zakázáno tyto Osobní údaje předávat bez souhlasu jednotlivých společností dalším subjektům.
 4. Osobní údaje jednotlivé společnosti Skupiny SOLIDSUN zpracovávají po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování, tedy k plnění povinností ze smlouvy, po dobu nutnou k vypořádání všech práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu stanovenou právními předpisy pro jednotlivé účely zpracování Osobních údajů, a to podle tohoto, která z výše uvedených lhůt skončí později.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÁ MŮŽE SUBJEKT ÚDAJŮ UPLATŇOVAT VŮČI JEDNOTLIVÝM SPOLEČNOSTEM SKUPINY SOLIDSUN

 1. Každý Subjekt údajů má právo ve vztahu k Osobním údajům o své osobě požadovat vůči jednotlivým společnostem Skupiny SOLIDSUN jako správcům Osobních údajů, ke kterým se váže zpracování Osobních údajů prováděné jednotlivými správci:
  1. právo na přístup ke svým Osobním údajům – Subjekt údajů má právo na příslušném správci požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným ve smyslu této Informace ve formě výpisu všech zpracovávaných Osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování, včetně doby jejich zpracování. Subjekt údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o příjemcích anebo zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s příslušným správcem jeho Osobní údaje;
  2. právo na vysvětlení a opravu svých Osobních údajů – v případě, že se Subjekt údajů domnívá, že příslušný správce jeho Osobní údaje zpracovává v rozporu s touto Informací nebo s právními předpisy, je oprávněn na příslušném správci požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li příslušný správce nepřesné Osobní údaje, je Subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu a v případě neúplnosti, jejich doplnění;
  3. právo na výmaz svých Osobních údajů – Subjekt údajů je oprávněn požadovat po příslušném správci výmaz jeho Osobních údajů, pokud: (i) tyto Osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo (ii) Subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo (iii) Subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo (iv) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti příslušného správce, nebo (v) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
  4. právo na omezení zpracování svých Osobních údajů – Subjekt údajů je oprávněn požadovat na příslušném správci omezení zpracování Osobních údajů v následujících případech: (i) Subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby příslušný správce mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit, (ii) zpracování Osobních údajů je dle Subjektu údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu Osobních údajů, (iii) příslušný správce Osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  5. právo vznést námitku zpracování Osobních údajů – v případě zpracování Osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo pro účely oprávněných zájmů příslušného správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je Subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Správce je na základě námitky povinen zpracování Osobních údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami Subjektu údajů;
  6. právo na přenositelnost údajů – Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež příslušný správce zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případě, že (i) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a zároveň (ii) zpracování dat (Osobních údajů) se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozí věty má Subjekt údajů právo na to, aby Osobní údaje byly předány příslušným správcem přímo jinému správci osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  7. právo kdykoli odvolat souhlas – pokud je zpracování Osobních údajů založeno na souhlasu, má Subjekt údajů právo souhlas kdykoli odvolat; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 2. Subjekt údajů má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně Osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů bylo porušeno Nařízení GDPR nebo ZZOÚ. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: http://www.uoou.cz) se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.